Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

 

Zorg uit de Wet langdurige zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Hoe kan ik deze zorg krijgen?

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Hoe u een aanvraag voor zorg uit de Wlz kunt doen, hoe het CIZ een aanvraag beoordeelt en wat er daarna gebeurt, leest u op de pagina Uw aanvraag in vier stappen.

Eigen bijdrage

Iedereen die in Nederland woont of werkt en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt de zorg betaald. (Bijna) altijd betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl. Of bel 0800 – 0087.

Andere zorgwetten

Het kan zijn dat uw gewenste zorg niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet wordt geregeld. Bespreek uw behoefte aan zorg daarom eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u meestal bij uw gemeente of zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:

  • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer: bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas.
  • Aanpassingen aan de woning: als u bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet nodig heeft.
  • Sociaal leven: ondersteuning bij sociale contacten en vrijetijdsbesteding.
  • Hulp bij opvoeding.
  • Dagbesteding en vervoer als u geen indicatiebesluit heeft voor zorg vanuit de Wlz.